Wednesday, February 24, 2010

Shell, Emacs, & Python (oh my!) Cheat Sheet PDF via MIT.edu