Monday, May 18, 2015

Kivy: Cross-platform Python Framework for NUI Development

Kivy: Cross-platform Python Framework for NUI Development

via Tumblr http://ift.tt/1EfyPkZ